Afkortingen

Lijst met veel gebruikte afkortingen binnen de sector welzijnszorg

ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
ADL Activiteiten van het Dagelijks Leven
AhC Ad hoc Comissie
AO Arbeidsovereenkomst
APS Administratie Planning en Statistiek
ASS Autismespectrumstoornissen (Aspergersyndroom) normaal begaafd
ATB Arbeidstrajectbegeleiding
ATD Vierde wereld
AV Algemene Vergadering
AZ Arbeidszorg
BBC bijzonder bijstands commissie
BKO Buitenschoolse Kinderopvang
BLO Buitengewoon Lager Onderwijs
BLW Begeleid Zefstandig Wonen
BS Belgisch Staatsblad
BTH Bezigheidstehuis
BuBaO Buitengewoon Basisonderwijs
BuSO Buitengewoon Secundair Onderwijs
BVR Besluit van de Vlaamse Regering
BW Beschermd Wonen
BW Beschut Wonen
BW Begeleid Wonen
BW Beschutte Werkplaats
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CAO 26 Collectieve Arbeidsovereenkomst door loonsubsidie voor rendementsverlies dat aan de persoon met een handicap hetzelfde loon moet waarborgen
CAO 43 Collectieve Arbeidsovereenkomst die een minimum loon waarborcht voor werknemers in beschutte werkplaatsen
CAP Centraal aanmeldingspunt
CEP Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag
CIAP chronische idiopathische axonale polyneuropathie
CIDP Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie
CRZ centrale registratie zorgvragen
CVA Cerebraal Vasculair Accident
CWL Centrale Wachtlijsten
DAC Derde Arbeidscircuit
DB Dagelijks Bestuur
DC Dagcentrum
EEP Eigenhandig ervaringsdeskundig plan
EMG elektromyogram
FE/FTE Full- Time Equivalent
FTLE Full- Time Loonequivalent
GAZ Gedragsproblematiek, Autismespectrumstoornis, Zintuiglijkestoornis (randnormaal)
GBS Guillain-Barrë-Syndroom
GECO Gesubsidieerde Contractueel
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
GK Gelijke Kansen
GKB Gelijke Kansenbeleid
GMDT Gespecialiseerd Multi Diciplinair Team
GON Geïntegreerd Onderwijs
GPI Gewaarbord Persoonlijk Inkomen
GVT Gezinsvervangend Tehuis
GZ Gehandicaptenzorg
GZO Gezinsondersteuning
HRM Human Resources Management
I & E Inschrijving & Evaluatie
ICD International Classifications of Desabilities
IGP Individu Gerichte Prestaties
IHP Individueel Handelingsplan
IJH Integrale Jeugdhulpverlening
IKZ Integrale Kwaliteitszorg
IM Inrichtende Macht
IMB Individuele Materiele Bijstand
IQ Intelligentiequotiënt
IRI Informatie Residentiële Instellingen
ISBI Intersectoriële Beheersinformatie
IT Integratie Tegemoetkoming
IVRK Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
IVT Inkomensvervangende Tegemoetkoming
K-dienst Kinderpsychiatrische dienst
K&J Kinderen en jongeren
KB Koningklijk Besluit
KDO Kinderdagopvang
KOC Kennis en Ondersteuningscentrum
LOGO Lokaal Gezondheidsoverleg
MARIBEL Model Analysing of the Rapid Investment of the Belgium Economie of Live
MB Ministrieel Besluit
MDT Multidisciplinair Team
MDV Multidisciplinair Verslag
MMN Multifocale > Motorische Neuropathie (plexus brachalis)
MOW Maatschappelijk Opbouwwerk
MPG Minimale Psychiatrische Gegevens
NAH Niet Aangeboren Hersenletsel
NGO Niet Gouvermentele organisatie
NGT Niet Gereglementeerde Toelagen
NMA neuromusculaire aandoening
NMRC neuromusculair referentie centrum
Nur Nursing
OBB Opvang, Behandeling, Begeleiding
OG Opvoeder-Groepschef
OR Ondernemingsraad
PAB Persoonsgebonden Assistentiebudget
PBW Programma ter Bevordering van de Werkgelegenheid in de non-profit sector
PC Psychiatrisch Centrum
PGB Persoons Gebonden Budget
PLISSIT Permission Limited Information Specific Suggestion Intensive Therapy (NAH patiënt)
PmH Persoon met Handicap
PMS Psycho-Medisch-Sociaal
PN Personeelsnorm
PN/PR Verhouding van de reële personeelsbezetting tov de personeelsnorm
POS Problematische Opvoedingssituatie
PTO Professionele thuishulp
PVT Psychiatrisch Verzorgingstehuis
REVA Revalidatiecentra
RVB Raad Van Beheer
SI Semi-Internaat
SIF Sociaal Impulsfonds
SIT Samenwerkingsinitiatieven thuiszorg
SM Sociale Maribel
SMK Sectorspecifieke Minimale Kwaliteitseis
SV Sociaal Verpleegkundige
SVZ Stand van zaken
SZ Sociale Zekerheid
TB Thuisbegeleiding
TKV Tehuis Kortverblijf
TKZ Totale Kwaliteitszorg
TNW Tehuis voor Niet-Werkenden
TW Tehuis voor Werkenden
VIGIN Visueel Gehandicapten Integreren
VIP Vlaamse Inschakelingspremie
VRIJWW Vrijwilligerswerk
VSPW Vormingsleergang voor Sociaal-Pedagogisch Werk
VTO Vorming, Training en Opleiding
WOP Wonen Onder begelijding van een Particulier
ZeWo Zelfstandig Wonen
Zewopa Zelfstandig wonen provincie Antwerpen
ZTB Zorgtraject begeleiding

Andere afkortingen

ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
ADL Activiteiten van het Dagelijks Leven
AhC Ad hoc Comissie
AO Arbeidsovereenkomst
APS Administratie Planning en Statistiek
ASS Autismespectrumstoornissen (Aspergersyndroom) normaal begaafd
ATB Arbeidstrajectbegeleiding
ATD Vierde wereld
AV Algemene Vergadering
AZ Arbeidszorg
BBC bijzonder bijstands commissie
BKO Buitenschoolse Kinderopvang
BLO Buitengewoon Lager Onderwijs
BLW Begeleid Zefstandig Wonen
BS Belgisch Staatsblad
BTH Bezigheidstehuis
BuBaO Buitengewoon Basisonderwijs
BuSO Buitengewoon Secundair Onderwijs
BVR Besluit van de Vlaamse Regering
BW Beschermd Wonen
BW Beschut Wonen
BW Begeleid Wonen
BW Beschutte Werkplaats
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CAO 26 Collectieve Arbeidsovereenkomst door loonsubsidie voor rendementsverlies dat aan de persoon met een handicap hetzelfde loon moet waarborgen
CAO 43 Collectieve Arbeidsovereenkomst die een minimum loon waarborcht voor werknemers in beschutte werkplaatsen
CAP Centraal aanmeldingspunt
CEP Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag
CIAP chronische idiopathische axonale polyneuropathie
CIDP Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie
CRZ centrale registratie zorgvragen
CVA Cerebraal Vasculair Accident
CWL Centrale Wachtlijsten
DAC Derde Arbeidscircuit
DB Dagelijks Bestuur
DC Dagcentrum
EEP Eigenhandig ervaringsdeskundig plan
EMG elektromyogram
FE/FTE Full- Time Equivalent
FTLE Full- Time Loonequivalent
GAZ Gedragsproblematiek, Autismespectrumstoornis, Zintuiglijkestoornis (randnormaal)
GBS Guillain-Barrë-Syndroom
GECO Gesubsidieerde Contractueel
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
GK Gelijke Kansen
GKB Gelijke Kansenbeleid
GMDT Gespecialiseerd Multi Diciplinair Team
GON Geïntegreerd Onderwijs
GPI Gewaarbord Persoonlijk Inkomen
GVT Gezinsvervangend Tehuis
GZ Gehandicaptenzorg
GZO Gezinsondersteuning
HRM Human Resources Management
I & E Inschrijving & Evaluatie
ICD International Classifications of Desabilities
IGP Individu Gerichte Prestaties
IHP Individueel Handelingsplan
IJH Integrale Jeugdhulpverlening
IKZ Integrale Kwaliteitszorg
IM Inrichtende Macht
IMB Individuele Materiele Bijstand
IQ Intelligentiequotiënt
IRI Informatie Residentiële Instellingen
ISBI Intersectoriële Beheersinformatie
IT Integratie Tegemoetkoming
IVRK Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
IVT Inkomensvervangende Tegemoetkoming
K-dienst Kinderpsychiatrische dienst
K&J Kinderen en jongeren
KB Koningklijk Besluit
KDO Kinderdagopvang
KOC Kennis en Ondersteuningscentrum
LOGO Lokaal Gezondheidsoverleg
MARIBEL Model Analysing of the Rapid Investment of the Belgium Economie of Live
MB Ministrieel Besluit
MDT Multidisciplinair Team
MDV Multidisciplinair Verslag
MMN Multifocale > Motorische Neuropathie (plexus brachalis)
MOW Maatschappelijk Opbouwwerk
MPG Minimale Psychiatrische Gegevens
NAH Niet Aangeboren Hersenletsel
NGO Niet Gouvermentele organisatie
NGT Niet Gereglementeerde Toelagen
NMA neuromusculaire aandoening
NMRC neuromusculair referentie centrum
Nur Nursing
OBB Opvang, Behandeling, Begeleiding
OG Opvoeder-Groepschef
OR Ondernemingsraad
PAB Persoonsgebonden Assistentiebudget
PBW Programma ter Bevordering van de Werkgelegenheid in de non-profit sector
PC Psychiatrisch Centrum
PGB Persoons Gebonden Budget
PLISSIT Permission Limited Information Specific Suggestion Intensive Therapy (NAH patiënt)
PmH Persoon met Handicap
PMS Psycho-Medisch-Sociaal
PN Personeelsnorm
PN/PR Verhouding van de reële personeelsbezetting tov de personeelsnorm
POS Problematische Opvoedingssituatie
PTO Professionele thuishulp
PVT Psychiatrisch Verzorgingstehuis
REVA Revalidatiecentra
RVB Raad Van Beheer
SI Semi-Internaat
SIF Sociaal Impulsfonds
SIT Samenwerkingsinitiatieven thuiszorg
SM Sociale Maribel
SMK Sectorspecifieke Minimale Kwaliteitseis
SV Sociaal Verpleegkundige
SVZ Stand van zaken
SZ Sociale Zekerheid
TB Thuisbegeleiding
TKV Tehuis Kortverblijf
TKZ Totale Kwaliteitszorg
TNW Tehuis voor Niet-Werkenden
TW Tehuis voor Werkenden
VIGIN Visueel Gehandicapten Integreren
VIP Vlaamse Inschakelingspremie
VRIJWW Vrijwilligerswerk
VSPW Vormingsleergang voor Sociaal-Pedagogisch Werk
VTO Vorming, Training en Opleiding
WOP Wonen Onder begelijding van een Particulier
ZeWo Zelfstandig Wonen
Zewopa Zelfstandig wonen provincie Antwerpen
ZTB Zorgtraject begeleiding