Moeilijke woordenkoffer

Abdominaal de buik betreffend
Abducerend zijwaarts – dwz naar buiten – bewegend
Acetylcholine Een neurotransmittor, dwz een stofje dat door zenuwuiteinden kan worden uitgescheiden en dat spier aanzet tot samentrekking
Affectief tot het gevoel sprekend
Anamnese ziektegeschiedenis
Anaëroob zonder zuurstof
Angina pectoris pijn op de borst bij inspanning
Angiotensine converting Converting = omzetting; angiotensine I = een onwerkzaam eiwit dat bij omzetting tot angiotensin II een effect heeft op spiertjes in vaatwanden, en bloeddruk verhogend werkt tegen maagzuur
Antacida middelen tegen maagzuur
Apathie toestand van ongevoeligheid, vooral voor psychische prikkels
Arterie slagader
Articuleren nauwkeurig uitspreken
Aspiratie om slijmen weg te zuigen in mond en neusholte
Asymptomatisch zonder ziekteverschijnselen
Atonie slap
Atrophica het geslonken zijn van weefsel
Bacteriëmie bacteriën, circulerend in het bloed
Barbituraat zout van barbituurzuur: slaapmiddel, ook wel middel tegen epilepsie
Benzodiazepinen groep van kalmerende middelen: bijvoorbeeld valium
Capnografie het registreren van zuurstof- en koolzuur gehalte van de in- en uitademinglucht
Cardiaal het hart betreffend
Cardiaal troponine T een hart-eiwit
Cariës tandbederf
Cerebellair met betrekking tot de kleine hersenen
Cerebellum  kleine hersenen
Cirrose verharding en schrompeling van de lever
Cisapride een middel ter bevordering van maagbewegingen
Co-trimoxazol geneesmiddel ter behandeling van infecties
Colestyramine een geneesmiddel dat galzuren kan binden
Collaps flauw vallen
Colonoscopie het bekijken van het inwendige van de dikke darm via een daartoe ingebrachte buis
Compensatoire strategie een aangepast beleid/plan
Congestie ophoping
Consistentie dichtheid, stevigheid
Contractuurvorming blijvende samentrekking van een spier
Converteren omzetten
Debuut het eerste optreden
Deficiëntie tekort
Dehydratie tekort aan vocht, onvoldoende vochthoudend
Degeneratie afsterven
Depolariserend elektrische lading verliezend
Deviatie afwijkend van de gangbare lijn of toestand
Diabetes méllitus suikerziekte
Diafragma middenrif
Differentiaaldiagnose Het onderscheid tussen twee of meer ziekten
Diffuus verspreid
Dilatatie verwijding
Dislocatie verplaatsing
Dominant overheersend
Domperidon Een geneesmiddel dat onder andere de maagontleding bevordert
Dubbelblind, placebo gecontroleerd: Een methode voor onderzoek van het effect van een geneesmiddel. Het effect wordt vergeleken met dat van een niet-werkzame stof (placebo). Arts noch patiënt weten of behandeling plaats vindt met placebo of geneesmiddel. Alleen apotheker is op de hoogte.
Eindexpiratoir Aan het einde van de uitademing
Electro-ablatie Uitschakeling met behulp van elektrische stroom
Electrofysiologisch Werkingswijze van een elektrisch proces
Enzym Stofwisseling bevorderend stofje
Epiduraal Buiten de vliezen die hersenen en ruggenmerg omgeven
Ergotherapeut Therapeute voor systematisch oefenen in aangepaste omgeving
Extremiteiten ledematen
Extubatie Verwijdering van buis uit luchtpijp bij beëindiging van beademing
Facioscapulohumeraal Van het gelaat, de schouders en bovenarmen
Fasciculaties Het lichtjes trillen van een spier  kleine spiertrekking
Feces ontlasting
Fenytoine Geneesmiddel tegen epilepsie; heeft tevens antimyotoon effect
Focaal plaatselijk
Focus ‘haard’, ‘in het brandpunt’
Follikel Kleine ophoping van cellen
Fonatie produceren van geluid, stemvorming
Forced vital capacity Maximale uitademing na maximale inademing
Gastro-enteroloog Maag- en darmarts
Geleidingsdispersie Uiteenlopende snelheid van geleiding
Gerandomiseerd Proefpersonen worden in toevallige volgorde in studie opgenomen
Gestuurde bewegingen  bewuste bewegingen
Globaal Het geheel
Graciel Slank, teer
Gram-negatief Ontkleurend door behandeling met 100% alcohol, na kleuring volgens Gram
Haarmatrix Celhoopje waar haar gemaakt wordt
Hanentred  men spreekt hiervan als de voorvoet niet goed kan worden opgetild. De voet kan niet normaal worden afgewikkeld en ploft bij het neerzetten vaak hoorbaar op de grond.
HDAC inhibitoren  histon deacetylase, zijn medicijnen die een chemische verandering van histonen in het DNA veranderen zodat frataxine opnieuw kan worden afgelezen door het RNA.
High density lipoprotein Compacte chemische verbinding van een bepaald eiwit en een bepaald vet
Histologie weefselkennis
Hyperintense laesie Een afwijking bij beeldvorming van een orgaan
Hypomotiliteit Onvoldoende bewegelijkheid
Incidentie Het aantal nieuwe patiënten met een ziekte in een bepaald tijdsbestek
Incontinentie onvermogen om urine op te houden
Infantiel kinderlijk
Interferentie verstoring
Inhalatie Inademing van damp of ‘verstoven vloeistof’
Inspiratoir Bij het inademen
Interstitieel In de tussenruimte van een weefsel
Intra-abdominaal In de buik
Intra-cardiaal In het hart
Intra-uterien In de baarmoeder
Iridiserend Kleurrijk oplichtend
Klysma Toediening van daartoe in aanmerking komend vocht via de anus (darmuitgang)
Lactulose Normaliseert de consistentie van de darminhoud, bevordert ontlediging van de darm
Laesie  De gebieden in de hersenen waar verlies van myeline rondom de zenuwvezels heeft opgetreden, worden ook wel laesies of plaques genoemd. Myeline is een vettige stof en zorgt voor een goede informatieoverdracht tussen de zenuwcellen.
Larynx strottenhoofd
Lavement Zie klysma
Laxantia Geneesmiddelen die de ontlediging van de darm bevorderen
Lensextirpatie Uitnemen van de ooglens
Liposomen DNA kan ook ingepakt worden in liposomen om zo de cel binnen te dringen. Liposomen zijn (kunstmatig gemaakte) vetbolletjes en kunnen zeer grote DNA-fragmenten overbrengen zonder dat een immuunreactie te verwachten is. Bovendien beschermen ze het DNA zodat het minder snel wordt afgebroken door het lichaam.
Logopedist spraakleraar
Logitudinaal In de lengte verlopend
Maculair Het meest gevoelige deel van het netvlies
Malabsorptie Onvoldoende opneming (in dit geval vanuit de darm)
Maligne kwaadaardig
Maligniteit Kwaadaardige aandoening
Mandibula onderkaak
Menggezwellen Gezwellen van cellen van verschillend type
Methylfenidaat Middel dat stimulerend werkt op de hersenen, het wordt ook wel Rilatine genoemd
Metoclopramide Een geneesmiddel dat onder andere de maagbewegingen stimuleert
Metronidazol Geneesmiddel tegen verwekkers van sommige ontstekingen
Mictiestoornis Stoornis van het plassen
Musculus cricopharyngeus Een spiertje in de keel
Myasthenie spierzwakte
Natriuretisch Het via de nier uitscheiden van natrium
Neonatoloog Kinderarts, gespecialiseerd in ziekten van de pasgeborenen
Neuronen zenuwen
Neuropsychiatrisch Behorend tot ziekten van zenuwstelsel en geestesleven
Neostigmine Geneesmiddel dat bevorderend werkt op overbrengen van boodschappen van zenuw naar spier
Niet-invasief Niet binnendringend
Nucleair Van de kern
Obstipatie Trage stoelgang, hardlijvigheid
Orthopeed Chirurg gespecialiseerd in ziekten van het beenderstelsel
Orthopedagoog Opvoedkundige voor geestelijk gehandicapte kinderen
Ovarium eierstok
Pancreas alvleesklier
Pantaprazol Een protonpompremmer
Paramedisch Grenzend aan het medische
Pathie Verspreid over het hele lichaam
pathofysiologie de functionele veranderingen die gerelateerd zijn aan een ziekte
Pathologisch Ziekelijk afwijkend
Perceptie waarneming
Perifeer Op afstand
Perifere zenuwen zenuwen die het verst van de oorsprong – het ruggenmerg – liggen, b.v. de handen of voeten.
pharmacokinetica hoe het lichaam het medicijn beïnvloedt
Placentatie Vorming van de moederkoek
Plaque tandaanslag
Plasmide  een rond stukje DNA dat onder andere in bacteriën voorkomt. Het DNA in de plasmide heet ‘naakt’ omdat het niet in eiwitten is verpakt. In het laboratorium wordt naakt DNA gebruikt om nieuwe eigenschappen aan een (micro)organisme toe te voegen.
Pneumonie longontsteking
Poly meerdere
Polyethyleenglycol Vochtopnemend en ontlasting bevorderend middel
Procainamide Geneesmiddel tegen onregelmatige hartactie; heeft tevens antimyotoon effect
Profylactisch Uit voorzorg
Protonpomp-remmer Remmer van afscheiding van zuur door cellen in de maagwand
Pseudo-obstructie Pseudo-darmafsluiting
Psychosociaal Het geestelijke en sociale betreffende
Psylliumvezels Vochtopnemende vezels; ze maken de darminhoud zacht en bevorderen de ontlasting
Punctie Het maken van een kleine opening met een naald
Puntmutatie we spreken van een puntmutatie als een basenpaar in het DNA vervangen wordt door een ander of als één of meerdere basen in het DNA worden weggelaten of ingelast. Het zijn alle mutaties die het DNA slechts aangrijpen op één punt.
Reagibiliteit Geneigdheid tot reageren
Receptorantagonisten Stoffen die de opvang en binding van chemische boodschappers (zoals acetylcholine) belemmeren
Recidiverend Bij herhaling
Repositie Opnieuw in de goed positie brengen
Resectie Wegnemen van (in dit geval) stuk darm
Reticulair netvorming
Retrograad In tegengestelde richting
Scintigrafie Een methode om een beeld te vormen van het inwendige met behulp van radio-isotopen = dwz met kleine deeltjes die stralen uitsturen
Scoliose zijdelingse verkromming van de wervelkolom
Sedativa Kalmerende middelen
Selegeline Anti-Parkinson middel
Septum scheidingswand tussen linker- en rechterhartkamer
Serumcholesterol Een vet-achtige chemische verbinding in het bloedvocht
Serumcreatinekinase Enzym in bloedvocht afkomstig van spierweefsel
Sociaal-pedagogisch Sociaalopvoedkundig
Spasticiteit verhoogde spierspanning
Spieratrofie spierverlies
Stationair blijvend
Subacuut Tussenvorm tussen langzaam en snel, maar eerder snel
Subcapsulair Onder het kapsel
Subcorticaal Onder de hersenschors
Subklinisch Zonder ziekteverschijnselen
Succinylcholine Andere naam voor suxamethonium; zie aldaar
Suxamethonium Een middel dat eerst spiertrekkinkjes veroorzaakt en daarna spierverslapping; het wordt gebruikt bij het geven van narcose
Symptomatologie De ziekteverschijnselen
Syndroom Complex van symptomen
Talgcyste Holte gevuld met talg
Tardieve dyskinesie Abnormale bewegingen vooral rond de mond
Temporaal In de slaapstreek
Testosteron Mannelijk geslachtshormoon
Tractus digestivus spijsverteringskanaal
Triglyceride Neutraal vet; chemische verbinding van glycerol met drie vetzuren
Valleculae Kleine inzinkingen
Ulceratie Vorming van een zweer
Urogenitaal Het stelsel van urineproducerende- en geslachtsorganen
Uroloog Chirurg, gespecialiseerd in operaties van urineproducerende organen en geslachtsorganen
Uterus baarmoeder
Vibramycine Geneesmiddel tegen verwekkers van ontstekingen
Visusstoornis Stoornis van het gezichtsvermogen
Voorgeprogrammeerde bewegingen  reflexen, onbewuste bewegingen
Whiplash Met kracht achterover en dan voorover geworpen worden van het hoofd bij aanrijding
X-thorax Röntgenfoto van de borstholte
Zelfterminerend Zelf beëindigend