Beleid gegevensbescherming Spierziekten Vlaanderen vzw

Beleid betreffende gegevensbescherming van Spierziekten Vlaanderen vzw – GDPR

Publicatiedatum: 01-03-2018 - Datum laatste aanpassing: 24/04/2019 (met nieuwe maatschappelijke zetel)
Maatschappelijke zetel Spierziekten Vlaanderen vzw:
Jozef Posenaerstraat 10, 2140 Borgerhout
Ondernemingsnummer: 0432.870.715

Spierziekten Vlaanderen vzw respecteert de privacy van zijn gebruikers

Spierziekten Vlaanderen is gebonden aan de nieuwe EU-privacywet van 25 mei 2018. Alle door u verstrekte gegevens worden dan ook vertrouwelijk behandeld.

Geregistreerde betrokkenen

De vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens.

Betrokkenen kunnen zich registreren via ‘aanvraag informatie’, of ‘Lid worden’ op de website van Spierziekten Vlaanderen. Bij het betalen van het lidgeld wordt er gevraagd naar de persoonsgegevens. We gebruiken de ingebrachte persoonsgegevens voor de administratieve afhandeling van de inschrijving of aanvraag van informatie. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Spierziekten Vlaanderen, maatschappelijke zetel/secretariaat, Haarbemdenstraat 55/1, 3500 Hasselt.

De persoonsgegevens die Spierziekten Vlaanderen vzw verwerkt

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres
 • Geboortedatum
 • Tot welke groep behoort u: Ik heb zelf een aandoening, ik ben familie van iemand met een spieraandoening, iemand van mijn cliënteel heeft een spieraandoening, andere
 • Interesse voor diagnosegroep, keuze uit lijst diagnosegroepen Spierziekten Vlaanderen
 • Hoe heeft u Spierziekten Vlaanderen leren kennen? Keuze uit: lid, familielid, kennis, internet, sociale media, flyer in ziekenhuis of wachtkamer, rechtstreeks van huisarts of specialist, NMRC of andere
 • Reden van interesse, keuze uit: lotgenotencontact, informatieve bijeenkomsten, nieuwsbrieven, oudergroep, voor gezinnen met kinderen t.e.m. 18 jaar of andere
 • Omwille van praktische redenen (toegankelijkheid) bij het organiseren van een activiteit. Ik verplaats me met een rolstoel, keuze uit: manuele rolstoel, elektrische rolstoel of niet van toepassing.
 • Status: Lid, steunend lid, donateur, aanmelding (= aanvraag informatie), vrijwilliger

Deze informatie wordt door Spierziekten Vlaanderen vzw zeer discreet behandeld en dient vooral om u met de mensen van de juiste diagnosegroep in contact te brengen en diagnosegroep gerichte informatie te versturen. 

Gebruik van persoonsgegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen gebruikt worden om de betrokkene op de hoogte te kunnen houden via nieuwsbrieven met medische ontwikkelingen, activiteiten van Spierziekten Vlaanderen, vernieuwing lidmaatschap, fondsenwerving, informatiedoorstroming.

De betrokkene die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend door een mail te sturen naar secretariaat@spierziektenvlaanderen.be of te schrijven naar Spierziekten Vlaanderen, secretariaat, Nadine Albergs, Haarbemdenstraat 55/1, 3500 Hasselt (België).

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Informatie die ons verstrekt wordt zal vertrouwelijk verwerkt worden conform de privacywet rond de bescherming van persoonsgegevens. 

Alleen diagnoseverantwoordelijken, bestuursleden en regionale verantwoordelijken die deze gegevens nodig hebben om hun taak uit te voeren kunnen inzage krijgen in de persoonsgegevens. Deze gegevens zijn beveiligd tegen nieuwsgierigen en niet-toegestane bewerkingen. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons verwerkingssysteem; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerker en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Doorgeven van gegevens aan derden

De persoonsgegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden.

Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker of abonnee kan kosteloos een aanvraag indienen via secretariaat@spierziektenvlaanderen.be om zijn geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en desgevallend een correctie te vragen van de gegevens die onjuist of niet volledig zouden zijn. Dit dient binnen de 30 dagen te gebeuren. Uw gegevens worden na correctie opnieuw aangeboden om te controleren.

Bewaartermijn van persoonsgegevens 

Spierziekten Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn. De gegevens worden na het laatste gebruik niet langer dan 10 jaar bewaard. 

De gegevens worden gebruikt om de betrokkene op de hoogte te kunnen houden via nieuwsbrieven met medische ontwikkelingen, activiteiten van Spierziekten Vlaanderen, vernieuwing lidmaatschap, fondsenwerving en informatiedoorstroming. 

Bijzondere persoonsgegevens worden door Spierziekten Vlaanderen vzw zeer discreet behandeld en dient vooral om u met de mensen van de juiste diagnosegroep in contact te brengen en diagnosegroep gerichte informatie te versturen. 

Melding van schending van privacy

Indien u meent dat Spierziekten Vlaanderen een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om ons daarvan via mail van op de hoogte te brengen op het volgende adres: secretariaat@spierziektenvlaanderen.be of met de post op het volgende adres: Spierziekten Vlaanderen, secretariaat, Nadine Albergs, Haarbemdenstraat 55/1, 3500 Hasselt. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.

Wachtwoord en toegangscode website www.spierziektenvlaanderen.be

De gebruiker verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van één van deze elementen, is de gebruiker ertoe gehouden Spierziekten Vlaanderen vzw daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen.

Donateurs

De persoonsgegevens die Spierziekten Vlaanderen vzw verwerkt

 • Naam en voornaam
 • Postadres
 • Mailadres

Gebruik van persoonsgegevens voor interne doeleinden

Zonder de verwerking van deze gegevens kunnen wij de betrokken donateur niet verifiëren en kan er dusdanig niet met hen gecommuniceerd worden voor de verzending van relevante documenten zoals een fiscaal attest voor belastingdoeleinden en dankbetuigingen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Informatie die ons verstrekt wordt zal vertrouwelijk verwerkt worden conform de privacywet rond de bescherming van persoonsgegevens.

Alleen bestuursleden en de verantwoordelijken van het secretariaat die deze gegevens nodig hebben om hun taak uit te voeren kunnen inzage krijgen in de persoonsgegevens. Deze gegevens zijn beveiligd tegen nieuwsgierigen en niet-toegestane bewerkingen. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons verwerkingssysteem;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerker en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Doorgeven van gegevens aan derden

De persoonsgegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens 

Spierziekten Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn. De gegevens worden na het laatste gebruik niet langer dan 10 jaar bewaard.

Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker kan kosteloos een aanvraag indienen via secretariaat@spierziektenvlaanderen.be om zijn geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en desgevallend een correctie te vragen van de gegevens die onjuist of niet volledig zouden zijn. Dit dient binnen de 30 dagen te gebeuren. Uw gegevens worden na correctie opnieuw aangeboden om te controleren.

Melding van schending van privacy

Indien u meent dat Spierziekten Vlaanderen een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om ons daarvan via mail van op de hoogte te brengen op het volgende adres: secretariaat@spierziektenvlaanderen.be of met de post op het volgende adres: Spierziekten Vlaanderen, secretariaat, Nadine Albergs, Haarbemdenstraat 55/1, 3500 Hasselt. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.