Toegankelijkheid

Accessible Travel

Een overzichtje van strandrolstoelen, aangepaste toiletten en toegankellijke strandpaviljoenen aan de Nederlandse kust. Lees meer.

Intro vzw

Intro vzw maakt festivals, voorstellingen in cultuurcentra, indoorevents, sportmanifestaties, en andere evenementen zoals beurzen, vormingen en conferenties… toegankelijk voor mensen met een visuele, auditieve, fysieke of verstandelijke beperking en voor personen met een autismespectrumstoornis. Daarnaast ontwikkelt Intro inclusieve projecten, om zo de toegankelijkheid van de event- en vrijetijdssector te bevorderen voor personen met een beperking. www.intro-events.be

Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV’s)

De MAV’s richten zich vooral op personen met een mobiliteitsbeperking. Lees meer.

Toegankelijk Vlaanderen

Toegankelijk Vlaanderen (afgekort Toevla) – Website met informatie over de toegankelijkheid van gebouwen zoals gemeentehuizen, scholen, verblijfsaccommodaties, musea, culturele centra, sportcentra maar ook van vervoer, fietspaden, wandelpaden en andere toeristische voorzieningen. Lees meer.

Toegankelijkheidsbureau vzw

Vzw Toegankelijkheidsbureau werd opgericht in 1992 en is ontstaan uit een opbouwwerkproject dat inspeelde op de nood aan aangepaste woonmogelijkheden voor personen met een beperking. www.toegankelijkheidsbureau.be

TolBO

De vzw Tolbo wil een bijdrage leveren om te komen tot een ‘integraal toegankelijke’ samenleving.
Hierbij zal ze optreden als een ‘verbindingsagent’ tussen de individuele burger, bestaande organisaties en structuren en de (lokale) overheden. Om haar doelstelling te realiseren zal de vzw:

  • De haar bekende informatie zo ruim mogelijk delen
  • Sensibiliserend optreden m.b.t. de haar bekende bestaande projecten en initiatieven,
  • Mogelijke ‘tekortkomingen’ onder de aandacht brengen en, rekening houdend met haar financiële en personele mogelijkheden, een voorstel van oplossing formuleren.

www.vzwtolbo.be

Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid

Heb je vragen over de toegankelijkheid van publieke gebouwen, evenementen, omgeving, mobiliteit, wonen, cultuur, erfgoed, toerisme, sport…? Dan kan Inter je verder helpen. Ouderen, mensen met een beperking, overheden, organisatoren, ontwerpers, vrijwilligers… kunnen bij Inter terecht voor ondersteuning, informatie, vorming, onderzoek en projecten. Gelijke kansen in Vlaanderen

Het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid (VST)

Toegankelijkheid… Opent deuren voor iedereen, ook voor u! www.ato-vzw.be.