Verslag themadag 22 april 2017

Gastpreker: Kristien Dierckx, Vlaams Patiëntenplatform, webpagina ‘Verzekeringen’:

Vragen en opmerkingen vanuit het publiek

Verzekeringen algemeen

Een aantal mensen stelden individueel de vraag naar een goede bijstandsarts. Deze info werd intussen doorgemaild. Eén deelnemer meldde dat hij goede ervaringen heeft met Cemex Leuven.

Hospitalisatieverzekering

Als je een “vision care” aanvraagt bij je verzekeringsmaatschappij, betaal je iets extra’s bovenop de premie, maar de premie zelf stijgt niet. Ik vermoed dat dit gaat over een wachtpolis, zodat je op latere leeftijd evenveel betaalt als in het begin. Uit telefonisch contact met de ombudsvrouw bleek dat het effectief om zo’n wachtpolis gaat, waardoor je via een bijkomende premie een individuele reserve aanlegt terwijl je werkt. Zo zal de premie bij de overschakeling naar een individuele hospitalisatieverzekering goedkoper zijn. Er bestaat wel weinig reglementering voor deze producten. Je moet goed nagaan wat de voor- en nadelen zijn. Wat gebeurt er met de opgebouwde reserves, als je van werkgever verandert? Hoe zit het met de (vooraf)bestaande ziektes? Tot welke leeftijd is het instappen in een wachtpolis voordelig? Als je uiteindelijk bij je pensioen voor een andere verzekeraar kiest, ben je de opgebouwde reserves bijna altijd kwijt.

Verzekering gewaarborgd wonen

Hoe weet je of je een verzekering gewaarborgd wonen hebt? Je kan info opvragen bij de cel Verzekering Gewaarborgd Wonen, Koning Albert II-laan 19 / bus 40, 1210 Brussel. Mailen kan naar vgw@rwo.vlaanderen.be.

Medische rijgeschiktheid

* CARA: er bestaat nogal wat weerstand tegen de onderzoeken bij CARA. Mensen zijn bang dat ze er “de rest van hun leven aan vasthangen” of erger nog “dat hun rijbewijs zal afgenomen worden”. Ook artsen geven soms advies in die zin en / of weigeren een rijgeschiktheidsattest af te leveren.

* De meningen over de onderzoeken bij CARA lopen uiteen. De eerste keer zou je in Brussel moeten gaan, de tweede keer in je eigen provincie. Hier heb ik verschillende versies gehoord.

* Moet je met een scooter ook naar CARA gaan? Antwoord CARA: ja, als het gaat over een gemotoriseerd voertuig, waarvoor je een rijbewijs nodig hebt. Ter info: een gemotoriseerd voertuig, dat niet sneller kan rijden dan 18 km / u, wordt niet als zodanig beschouwd. Men noemt zo’n voertuig dan een “voortbewegingstoestel. Hiervoor is CARA niet bevoegd.

* Moet je met je auto en scooter apart naar CARA? Antwoord CARA: waarschijnlijk zal men praktische proef met de scooter moeten afleggen. Men zal de rijgeschiktheid afleiden uit de resultaten van de praktische testen, die men met de auto aflegt. Maar als er b.v. sprake is van evenwichtsstoornissen of van hemiplegie, zal CARA wel bijkomende voorwaarden opleggen. In dat geval zal het over een voertuig met drie of met vier wielen moeten gaan.

* Is het voldoende dat je je verzekering verwittigt dat je een bepaalde aandoening hebt? En wacht je dan op hun vraag om naar CARA te gaanof  maw vanaf wanneer moet je naar CARA gaan? Antwoord CARA: je neemt best contact op met je huisarts. Hij / zij moet uitmaken of er sprake is van functionele stoornissen. Indien dat het geval is, is hij / zij verplicht om je door te verwijzen naar CARA. Deze info werd ook reeds doorgemaild naar de persoon, die de vraag stelde. Nvdr: voor jullie niet echt relevant, maar ik geef het toch maar mee: voor een aantal ziektebeelden, zoals epilepsie en diabetes kan de huisarts perfect een rijgeschiktheidsattest afleveren. Als betrokkene ook door een specialist gevolgd wordt, moet de huisarts bij de opmaak van het attest wel rekening houden met de adviezen van de specialist.

* Hoe zit het met de zogenaamde “Engelse methode”, d.i. overschakelen van verzekering zonder dat je opnieuw een medische vragenlijst moet invullen? Antwoord van de ombudsvrouw: je moet bijna altijd een medische vragenlijst invullen. Er zijn wel enkele uitzonderingen: b.v.: als je van de éne mutualiteit naar de andere overstapt of als je bij pensionering overstapt van een collectieve naar een individuele polis. In het laatste geval moet je wel bepaalde termijnen respecteren. Je moet ook bij dezelfde verzekeraar blijven.

Uitvaartverzekering

Belangrijk bij uitvaartverzekering: goed aanduiden wie de begunstigden zijn.