Snippervoorzieningen

Gastspreker: Alexander Leysen (themadag 19/11/2016) – Verschenen in NM110

Regelgeving PMH (Personen Met een Handicap)

Aandachtspunten  

 • Sommige voordelen zijn federaal, andere Vlaams (staatshervorming), soms beide
 • Leeftijd 65 is een magische leeftijd
  • Bijv. op je 66ste begin je plots slecht te zien = aandoening vanwege ouderdom en wordt dus niet als handicap beschouwd
 • Ook provincies en gemeentes geven soms bepaalde voordelen
 • Sommige voordelen inkomen zijn gebonden, andere niet
 • Verschil: recht hebben en recht krijgen,
  BOODSCHAP: sta op je rechten!  Blijf vechten voor je rechten en wees geduldig! Wachttijd is afhankelijk van de regio waarin je woont.

Gemiddelde duur dossiers (wachttijd)

Centrum voor medische expertise Integratietegemoetkoming (IT) of inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)
BRUSSEL 166 dagen 106 dagen
ANTWERPEN 171 dagen 136 dagen
GENT 146 dagen 103 dagen
BRUGGE 133 dagen 97 dagen
HASSELT 100 dagen 94 dagen

Fiscale voordelen

Personenbelasting (attesten federale overheid)

Voor wie:

 • Personen met attest 66% of kind ten laste met 66%
 • 9 punten verminderde zelfredzaamheid
 • of het verdienvermogen verminderd tot één derde of minder

Hoe:

 • 1 keer kopij attest (FOD) toevoegen bij aangifte
 • Blijft geldig zolang attest geldig is!

Wat:

 • Verhoging belastingvrije som (7.000 euro) met +/- 1.500 euro  (aanslag jaar 2016)
 • Gehandicapt kind telt dubbel

Vermindering van de onroerende voorheffing

Wanneer komt iemand in aanmerking?:

 • als, door lichamelijke of psychische toestand, het verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder van wat een niet-gehandicapte persoon kan verdienen.
 • ofwel als hij een volledig gebrek heeft aan zelfredzaamheid of een vermindering ervan van tenminste 9 punten.
 • ofwel als hij een RIZIV-invalide is. Dit betekent dat hij als arbeidsongeschikt is erkend en na één jaar van primaire arbeidsongeschiktheid als invalide door het RIZIV is erkend. Ook hier dient het verdienvermogen 1/3 of minder te zijn.
 • ofwel dat hij ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing voor tenminste 66 % blijvend fysiek of psychisch gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard is.

Voorwaarden

 • De invaliditeit is het gevolg van feiten die overkomen en vastgesteld zijn vóór de leeftijd van 65 jaar.
 • De gehandicapte persoon moet volgens het bevolkingsregister zijn domicilie hebben in de woning waarvoor de vermindering wordt gevraagd.
 • Aan al deze voorwaarden dient op 1 januari van het aanslagjaar voldaan te zijn.

Wat moet u doen?

Als eigenaar

Als u eigenaar bent van een woning en recht heeft op een vermindering, dan zal die automatisch worden toegekend.

Als huurder

Als u huurder bent en recht heeft op een vermindering, moet de eigenaar van uw huurwoning het bedrag van deze vermindering jaarlijks aftrekken van uw huurlast. U meldt zich aan bij de Belastingdienst voor Vlaanderen, Onroerende Voorheffingen dit best samen met de eigenaar van uw huurwoning.

Simulatie Onroerende Voorheffing

Met deze toepassing kunt u berekenen welke vermindering u krijgt op de onroerende voorheffing. Dit bedrag kan dan éénmaal per jaar van de huur afgetrokken worden. Link website: Belastingportaal Vlaanderen.

Fiscaal voordeel auto (VL/FED)

Voor wie?

 • Blinden
 • 50 % onderste ledematen
 • Volledige verlamming of amputatie bovenste ledematen
 • Oorlogsinvaliden

Wat? 

 • VERLAAGD TARIEF BTW 6% i.p.v. 21% bij aankoop + onderhoud
 • TERUGVORDERING 6 % na aankoop
 • VRIJSTELLING belasting in verkeerstelling
 • VRIJSTELLING verkeersbelasting

BELANGRIJK OM WETEN:

 • PMH moet in wagen zitten!
 • Wagen op naam van PMH!
 • 3 jaar eigenaar blijven!

Procedure? 

 • Offerte garage
 • Aanvraag bij BTW-dienst (fed) via attest = goedkeuring verlaagd tarief 6% i.p.v. 21 %
 • Auto kopen
 • Na akkoord BTW-vrijstelling vragen in verkeerstelling + verkeersbelasting (Vlaams)
 • Met akkoord vrijstellingen terug naar BTW = terugbetaling 6%

Duur gemiddeld 6 maanden

Nuttig om weten:

 • Soort wagen heeft geen belang, belastingdienst mag hierin geen onderscheid maken.
 • 50 % onderste ledematen = is aparte vermelding op attest, indien ander procent bijv.60% = geen fiscaal voordeel
  Verkeersbelasting niet betalen als je aangifte krijgt, bellen of mailen om te blokkeren.
 • BOODSCHAP: Niets gebeurt automatisch! Zelf actie ondernemen!

ERFBELASTING  (VL)

Wat? VRIJSTELLING TOT BEPAALD BEDRAG

Wie?

 • ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen;
 • ofwel zijn gezondheidstoestand een volledig gebrek aan, of een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten tot gevolg heeft,
 • ofwel hij, ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing, tot ten minste 66 pct. blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt is verklaard;
 • het kind dat tot ten minste 66 pct. is getroffen door ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens één of meer aandoeningen.

BEREKENING

 • bij verkrijgingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden:(3.000 euro) x (cijfer aangeduid volgens de leeftijd van de verkrijger)
 • bij verkrijgingen tussen ander personen dan in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden:
  (1.000 euro) x (cijfer aangeduid volgens de leeftijd van de verkrijger)

Het genoemde cijfer bedraagt:

 • 18 bij een leeftijd van 20 jaar of minder
 • 17 bij een leeftijd boven de 20 en tot 30 jaar
 • 16 bij een leeftijd boven de 30 en tot 40 jaar
 • 14 bij een leeftijd boven de 40 en tot 50 jaar
 • 13 bij een leeftijd boven de 50 en tot 55 jaar
 • 11 bij een leeftijd boven de 55 en tot 60 jaar
 • 9,5 bij een leeftijd boven de 60 en tot 65 jaar
 • 8 bij een leeftijd boven de 65 en tot 70 jaar
 • 6 bij een leeftijd boven de 70 en tot 75 jaar
 • 4 bij een leeftijd boven de 75 en tot 80 jaar
 • 2 bij een leeftijd boven de 80 jaar

VOORBEELD gehuwden

 • NETTO ERFENIS 50.000 = 3 % = normaal 1.500 euro erfb.
 • PMH 56 jaar
  3000 X 11 = 33000
 • 50.000 – 33000= 17000 = 3% = 510 euro erfb.

Nuttig om weten:

 • Hoe jonger hoe hoger
 • Bespreek dit met je notaris, hij zet dan de nodige stappen.

Sociale voordelen

Het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit

Wie? Iedere eindafnemer of een lid van zijn gezin die geniet van:

 • Een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%;
 • Een inkomensvervangende tegemoetkoming;
 • Een integratietegemoetkoming;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
 • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % (erkenning via FOD SZ DGPH, maar betaling via het kinderbijslagfonds).

Wordt automatisch toegekend 

De FOD Economie staat in voor dit automatiseringsproces en deelt om de drie maanden aan de leveranciers mee:

 • aan welke klanten zij het sociaal tarief moeten toekennen,
 • voor welke aansluitingspunten (contracten) en voor welke periode.

BELANRGIJK:

Indien niet automatisch

 • Aanvragen met attest
 • Jaarlijks te vernieuwen

Nuttig om weten:

 • Wordt in principe automatisch toegekend: Zelfs als je maar bv 5 euro tegemoetkoming per jaar ontvangt.
 • Lange achterstand = Sta op je rechten!
 • Indien het sociaal tarief niet wordt toegepast: Bij Federale overheid attest opvragen (wordt met terugwerkende kracht verwerkt)

Vrijstelling bijdrage waterzuivering 

Wat? In de factuur voor uw waterverbruik is een bijdrage voor de zuivering/afvoer

Vrijstelling om sociale redenen, zover één van de gezinsleden op 1 januari van het facturatiejaar voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

personen met een handicap die op 1 januari van het heffingsjaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid krijgen.

Automatisch

De VMM kan heffingsplichtigen automatisch vrijstellen. Deze personen krijgen geen heffingsbiljet en moeten de vrijstelling dus ook niet meer aanvragen.

Je vraagt een vrijstelling aan

Wie toch een heffingsbiljet ontvangt en in aanmerking komt voor een vrijstelling, moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de VMM.

 • binnen de 3 maanden na ontvangst rekening
 • de afscheurstrook met streepjescode van het heffingsbiljet of een kopie van het heffingsbiljet toevoegen;
 • het juiste attest of de brief van de FOD Sociale Zekerheid voegen.

Nuttig om weten:

Geen vrijstelling bij hulp aan derden
Staat vermeld op waterfactuur (waterzuivering)

Parkeerkaart

Voor wie:

 • 80 %
 • 12 punten zelfredzaamheid
 • Minstens 2 punten op mobiliteit
 • 50% onderste ledematen
 • Verlamming of amputatie bovenste ledematen
 • je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat vermeld staat in een officiële lijst = rolstoelen  
 • Aanvragen via FOD
 • Nog niet erkend als PMH = medisch onderzoek
 • Wel al attest enkel aanvraag
 • Kaart is voor onbepaalde duur (tenzij duur attest ook is beperkt)

Nuttig om weten:

 • Er zijn nu andere modellen van kaarten, maar de kaart die je al hebt en voor onbepaalde tijd geldig is blijft geldig

Je kan extra informatie vinden via