Wie zijn wij en wat is ons doel?

Spierziekten Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA). In de volksmond wordt vaak naar deze groep aandoeningen verwezen met de term 'spierziekten'.

Spierziekten Vlaanderen huldigt het solidariteitsprincipe: bij onze vereniging zijn personen met om het even welke neuromusculaire aandoening, maar ook ouders, familieleden, vrienden, professionelen of andere betrokkenen welkom. Vrijwilligers die niet met een spierziekte in contact kwamen maar zich graag inzetten voor ons fantastisch doelpubliek worden eveneens met open armen ontvangen.

Er bestaat echter niet één type spierziekte, maar heel veel verschillende. De leden vertegenwoordigen samen een 50-tal verschillende diagnoses. Omdat deze aandoeningen allemaal erg zeldzaam en dus onbekend zijn, is het heel moeilijk om op zoek te gaan naar informatie of lotgenoten met dezelfde aandoening. Voor een overzicht van alle mogelijke diagnoses verwijzen we u graag door naar de alfabetische lijst van NMA's.

Personen met een handicap willen beschouwd worden als volwaardige burgers. Spierziekten Vlaanderen komt samen met andere verenigingen op voor hun rechten en plichten. Mensen met een spierziekte en hun familie kunnen bij Spierziekten Vlaanderen terecht voor informatieverstrekking, lotgenotencontact en vorming. Om aan deze noden tegemoet te komen, ontplooit Spierziekten Vlaanderen een brede waaier aan activiteiten.

Meer over Spierziekten Vlaanderen vzw

Spierziekten Vlaanderen vzw (voorheen Nema vzw) ondersteunt mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA, of “spierziekte”) met als doel hun welzijn en dat van hun familie en naasten te vrijwaren en te verhogen.

Spierziekten Vlaanderen komt op voor hun rechten en verdedigt hun belangen, biedt informatielotgenotencontact en vorming om patiënten met een NMA en hun familie zelfstandig en als volwaardige burgers aan de samenleving te laten deelnemen. De inclusiegedachte staat daarbij centraal: alle drempels die leiden tot uitsluiting dienen weggewerkt worden. De samenleving levert inspanningen om zich toegankelijk te maken, op alle maatschappelijke gebieden en voor elk individu. Het is vanzelfsprekend dat iedereen, in al zijn verscheidenheid, erbij hoort.

Spierziekten Vlaanderen is een brede organisatie die over heel Vlaanderen actief is en mensen met meer dan 50 verschillende spierziekten ondersteunt, ongeacht of ze lid zijn. Ze worden door de overheidsinstanties dan ook als spreekbuis gezien van alle mensen met een spierziekte.

Spierziekten Vlaanderen richt zich in de eerste plaats op mensen met een neuromusculaire aandoening en op hun familieleden en naastbetrokkenen. Ook mensen die professioneel met spierziekten in contact komen behoren tot onze doelgroep.

Onze leden vertegenwoordigen samen een 50-tal verschillende diagnoses waarvan sommige slechts zeer zelden voorkomen…

Omdat Spierziekten Vlaanderen ijvert voor de inclusie van mensen met een NMA behoren de meest uiteenlopende maatschappelijke geledingen en beroepsgroepen tot het doelpubliek: onderwijs en opleiding, vrije tijd, lokale, provinciale, regionale en nationale overheden en hun diensten, enzovoort. Bijzondere aandacht en samenwerking is er met de verschillende neuromusculaire referentiecentra (NMRC's) en medisch pedagogische instituten (MPI’s) in Vlaanderen waar mensen met een NMA terecht kunnen voor diagnose, behandeling en begeleiding

Het aanbod van Spierziekten Vlaanderen bestaat uit:

Lotgenotencontact - bijeenkomsten per provincie of per diagnose - advies op maat - uitwisselen van tips en ervaringen - vormingsdagen - nieuwsbrieven - tijdschrift Spierkracht - familie- en themadagen – aangepaste ontspanningsactiviteiten - opvolging medische ontwikkelingen - …

Door onze nauwe samenwerking met de neuromusculaire referentiecentra (NMRC's) slagen we erin om de verstrekte medische informatie steeds up-to-date te houden. Om de projectmatige werking van Spierziekten Vlaanderen te ondersteunen is er momenteel één medewerker in dienst.

Spierziekten Vlaanderen vzw:

  • biedt ondersteuning, vorming en informatie via lotgenotencontact en via bijeenkomsten over bijv. verwerking, voeding, onderwijs, aangepast wonen, vakantie al dan niet per diagnosegroep,
  • organiseert tal van activiteiten voor zijn leden,
  • verdedigt de belangen van personen met een NMA bij verschillende instanties,
  • bundelt en coördineert deskundigheid rond NMA’s (spierziekten),
  • volgt wetenschappelijk onderzoek op de voet,
  • onderhoudt een uitgebreide website,
  • geeft eigen infobrochures uit
  • onderhoudt contacten met allerlei verenigingen,
  • is vertegenwoordigd in diverse organisaties zoals het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap (GRIP), RadiOrg (zeldzame ziekten organisatie),…
  • wordt door de overheid als gesprekspartner uitgenodigd aan de onderhandelingstafel

Spierziekten Vlaanderen is lid van